W przypadku inwestycji, które w znaczącym stopniu mogą oddziaływać na środowisko, konieczne jest stworzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia. Warto wiedzieć kto ją opiniuje i weryfikuje.

Co to jest karta informacyjna przedsięwzięcia?

Karta informacyjna przedsięwzięcia jest dokumentem opisującym te inwestycje, które mogą potencjalnie wpływać w istotny sposób na środowisko. W karcie przedstawić należy podstawowe informacje o przedsięwzięciu, między innymi jego umiejscowienie, skalę, charakterystykę, a przede wszystkim wpływ na środowisko. Dokument ten składa się jako załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Kto opiniuje i weryfikuje kartę informacyjną przedsięwzięcia?

Jest kilka organów zaangażowanych w opiniowanie, weryfikację karty informacyjnej przedsięwzięcia. Takim organem będzie regionalny dyrektor ochrony środowiska |(chyba że to on wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach – nastąpiłby konflikt interesów). Kolejnymi uprawnionymi organami są: organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej, organ właściwy do wydawania ocen wodnoprawnych czy właściwy do wydania pozwolenia zintegrowanego na podstawie ustawy – Prawo ochrony środowiska.

Jeśli organy po przeanalizowaniu karty dojdą do wniosku, że inwestycja stoi w sprzeczności z interesami środowiska, będzie na nie negatywnie oddziaływać, może stwierdzić, że zachodzi konieczność opracowania szczególnego raportu dotyczącego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Wyżej wskazane podmioty więc nie tylko opiniują inwestycje, które znacząco mogą wpłynąć na środowisko, ale również decydują o tym czy konieczne jest przeprowadzenie poszerzonej oceny. Uzgadniają również warunki realizacji przedsięwzięcia. Co więcej, mogą ustalić zakres dokumentu, a także procedurę wtedy, gdy konieczne jest przeprowadzenie ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

Na jakie czynniki organy zwracają uwagę? Znaczenie ma tu na przykład dopuszczalny poziom hałasu w środowisku czy też zanieczyszczenia powietrza. Ocenia się też potencjalne wystąpienie szkody w środowisku. Nie bez znaczenia jest tutaj oddziaływanie na obszary chronione (na przykład Natura 2000).

Kolejną grupą czynników są te powiązane z warunkami higieny środowiska. Pod uwagę bierze się na przykład możliwość wystąpienia chorób, emisję odorów, rozwój populacji gryzoni czy insektów.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here