Zasada Działania

Zasady działania kolektorów słonecznych są bardzo proste.  Chodzi przecież o to, by energie słoneczną wykorzystać do ogrzania wody użytkowej. Poniżej przedstawiamy schemat działania solarów.

haus-schema

Zadaniem kolektora słonecznego (1) jest konwersja energii promieniowania słonecznego w energię cieplną. Energia cieplna przekazywana jest następnie za pomocą płynu solarnego (glikolu) w celu dalszego jej wykorzystania, np. do przygotowania c.w.u., wspomagania c.o. czy podgrzania wody w basenie. Transport płynu solarnego  może się odbyć dzięki stacji pompowej (3). Sterownik (5) uruchamia pompę, wówczas gdy temperatura płynu solarnego w kolektorze (4) jest wyższa niż temperatura wody w zbiorniku (5). Wymiennik wężownicowy (2), który znajduje się wewnątrz zbiornika umożliwia oddanie energii cieplnej wodzie użytkowej.

Podstawowym elementem konstrukcyjnym kolektora słonecznego jest absorber. Absorber to płyta pochłaniająca promieniowanie słoneczne. Musi być ona dobrze izolowany cieplnie od otoczenia, aby ogrzany absorber nie oddawał ciepła do otoczenia. Parametrem technicznym, który określa jakość absorbera jest jego selektywność, przedstawiana jako iloraz absorpcji do emisji (α/ε). Cechy, którymi powinien charakteryzować się absorber, to m.in. wysoki współczynnik absorpcji α (dla promieniowania słonecznego o długości fali λ < 2 μm – promieniowanie nadfi oletowe) i niski współczynnik emisji ε (dla promieniowania o długości fali λ > 2 μm – promieniowanie podczerwone), a także odporności na działanie wysokich temperatur. I tak dla absorbera odkrytego nieselektywnego maksymalna temperatura pracy wynosi +70°C, dla absorbera zakrytego nieselektywnego +110°C, zaś dla absorbera zakrytego selektywnego +200°C. Przekroczenie wyżej wymienionych temperatur w przypadku awarii instalacji odbierającej ciepło powoduje uplastycznienie (degradację) materiału absorbera i tym samym uszkodzenie powłoki, co często skutkuje zaparowaniem przesłony przezroczystej (szyba solarna) cząsteczkami rozpuszczającej się farby. Z uwagi na to, należy projektować instalacje solarne w taki sposób, aby nie doprowadzić do stanu stagnacji kolektorów”.